Lejátszás LejátszásMIKA - Big Girl (You are beautiful)

Koktél

Illyés Roland

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Forrás Rádió (Turul Média Kft.) által bonyolított promóciós játékok részvevői számára.

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Forrás Rádió (Turul Média Kft.) által bonyolított promóciós játékok részvevői számára

1.) Az adatkezelő megnevezése
Megnevezés: Turul Média Kft.
Adószáma: 11189208-2-11
Székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: 34/310-021
Nyilvántartási száma: 11-09-003200


2.) A tájékoztatóban szereplő alapfogalmak
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.
Különleges adat:A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, illetve az egészségi állapotra, a
kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.

Oldal 3 / 7
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Az adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
3.) Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk;
 A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Info tv.);
 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);
 A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.).
4.) Az adatkezelő promóciós játékokkal kapcsolatos adatvédelmi irányelvei:
Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét megfelelő technikai és szervezési
intézkedések megtételével minden körülmények között a GDPR (Általános Adatvédelmi
Rendelet - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.))
és az Info törvény (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról) rendelkezéseinek megfelelően végzi. Az adatkezelő az adatvédelmi
intézkedéseinek keretén belül is kiemelt figyelmet fordít a nyereményjátékokban résztvevő
magánszemélyek személyes adatainak védelmére, biztonságára, bizalmas kezelésére,
integritására. Ezen adatkezelési tájékoztató tartalmaz minden lényeges és fontos körülményt
a Forrás Rádió által szervezett promóciós játékok résztvevőit érintő személyes
adatkezelésekkel kapcsolatban. Az Adatkezelési Tájékoztató a Forrás Rádió honlapján, a
https://forrasradio.hu/hirek/helyi/adatkezelesi-tajekoztato.html linken bárki számára hozzáférhető. A promóciós játékra
jelentkezőknek lehetőségük van a tájékoztató tartalmának megismerésére.
5.) Az sms-ben promóciós játékra jelentkezők adatainak kezelése

Oldal 4 / 7
5.1 Az adatkezelés folyamatának leírása: A Forrás Rádió adásában elhangzó felhívásra a rádió hallgatói SMS üzenetet küldenek a játék megfejtésével, teljes nevükkel és
településük megnevezésével, azzal a szándékkal, hogy részt vegyenek a rádió promóciós
játékában. Az üzeneteket fogadó browser a telefonszámok mellé rendelve rögzíti az SMS-
es tartalmát. A műsorvezető az üzenetek közül kiválasztja a játék szabályai szerint
nyertesnek tekinthetőt (például leggyorsabb üzenet, 10. helyes válasz, legtöbb szó,
legkedvesebb történet, stb.). Az üzenetek a játékot követő 3. nap elteltével törlésre
kerülnek.
5.2 Az adatkezelés jogalapja: Az érintett beleegyezése.
5.3 Az adatkezelés célja: A promóciós játékban résztvevők azonosítása a nyertes
személyének kiválasztásához.
5.4 A kezelt adatok köre: Az érintettek neve, telefonszáma és lakóhelyük település szintű
megnevezése.
5.5 Az adatkezelés módja: Az SMS üzeneteket fogadó browseren az üzenet feladójának
telefonszáma és az üzenet tartalma (benne az üzenetet küldő játékos nevével és
településének megnevezésével.
5.6 Az adatok tárolásának határideje: A játékot követő 3 nap.
5.7 Adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás.

6.) A helyszíni rendezvényeken promóciós játékra jelentkezők adatainak
kezelése
6.1. Az adatkezelés folyamatának leírása: A Forrás Rádió kitelepülésén az esemény
látogatói nevük, telefonszámuk és település szintű lakcímük megadásával
regisztrálhatnak a médium promóciós játékában való részvételhez. Az adatokat a rádió
munkatársai számítógépes (Excel) táblázatban rögzítik, mely táblázatban a jelentkezők
sorszámot kapnak. A regisztrálók ezzel egy időben egy papír alapú, a fenti Excel
táblázattal azonos módon sorszámozott nyomtatványon aláírásukkal igazolhatják a
megfelelő sorszám mellett, hogy adataiknak a Tájékoztatóban foglaltak szerinti
kezeléséhez hozzájárulnak. A Tájékoztatót a regisztrálók a regisztrációt megelőzően,
nyomtatott formában is megtekinthetik.
6.2 Az adatkezelés jogalapja: Az érintett beleegyezése.
6.3 Az adatkezelés célja: A promóciós játékban résztvevők azonosítása a nyertes
személyének kiválasztásához.
6.4 A kezelt adatok köre: Az érintettek neve, telefonszáma és lakóhelyük település szintű
megnevezése, aláírása.
6.5 Az adatkezelés módja: Számítógépes (Excel) táblázatban, valamint egy papír alapú
táblázatban, amely az érintettek aláírásait tartalmazza. A nyertes kiválasztása sorszám
húzásával, a számítógépes táblázatból való beazonosítással történik.
6.6 Az adatok tárolásának határideje: A játékot követő 3 nap.
6.7 Adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás.
7.) A promóciós játék nyerteseivel kapcsolatos adatkezelés
7.1. Az adatkezelés folyamatának leírása: A beérkezett SMS üzenetek közül a
műsorvezető kiválasztja a játék szabályai szerint nyertesnek tekinthetőt (például

Oldal 5 / 7
leggyorsabb üzenet, 10. helyes válasz, legtöbb szó, legkedvesebb történet, stb.), majd az
üzenet feladóját felhívja, vele rövid interjút készít. Az közzétett hangfelvételt az adatkezelő
elektronikusan, a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és
tömegkommunikációról 149. § szerint az első közzétételtől számított egy évig archiválja. A
nyertes a nyereményét személyesen az adatkezelő székhelyén veheti át vagy azt a
nyertes kifejezett és erre irányuló szóbeli kérése esetén, lakcímét e célból önkéntesen,
szóban megadva postai úton kapja kézhez. Amennyiben a nyeremény jellege ezt
megengedi, a nyertesnek lehetősége van arra is, hogy az adatkezelőtől kapott kód
bemondásával, személyes adatok megadása nélkül annak felhasználási helyén vegye át
nyereményét.
7.2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. Közzétett hangfelvétel
tekintetében az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.
7.3. Az adatkezelés célja: A nyereményjátékban résztvevők azonosítása, a velük való
kapcsolattartás, a nyeremények kézbesítése, az adatkezelő brandjének,
tevékenységének promotálása, valamint a közölt hangfelvétel tekintetében az adatkezelő
jogi kötelezettségének való megfelelés.
7.4. A kezelt adatok köre: Az érintettek neve, telefonszáma, lakóhelyük település szintű
megnevezése, az érintettel készült interjú hanganyaga, valamint amennyiben ezt a
nyertes kifejezetten kéri, az általa megadott postázási cím.
7.5. Az adatkezelés módja: Az SMS üzeneteket fogadó browseren az üzenet
feladójának telefonszáma és az üzenet tartalma (benne az üzenetet küldő játékos nevével
és településének megnevezésével. A közzétett interjú hanganyagát az adatkezelő
elektronikusan tárolja a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A postázás céljából
esetlegesen megadott lakcímadatokat, kizárólag a küldemény címzéséhez jegyzi le az
adatkezelő. A küldeményeket az adatkezelő a Magyar Postával küldi el a címzettekhez. A
tértivevényeket az adatkezelő bizalmasan, elzárva kezeli.
7.6. Az adatok a tárolásának határideje: A nyeremény átvételének határidejét követő 3
nap. Postázás esetén a postázáshoz szükséges adatok tekintetében 90 nap. Közzétett
hanganyag esetében az első adásba kerülést követő 1 év.
7.7. Adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás.
8.) Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések
9.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: Az adatkezelő által kezelt
adatokhoz (A Facebook-on keresztül nyilvánosságra hozott adatok kivételével) kizárólag az
adatkezelő és a nyereményjátékok szervezésével, valamint lebonyolításával foglalkozó
munkatársai férhetnek hozzá. Adattovábbítás (a Facebook-on keresztül nyilvánosságra
hozott adatok kivételével) csak rendkívüli esetben történik, Rendőrség, vagy erre jogosult
más hatóságok megkeresése alapján.
9.2. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő az általa rögzített adatokat bizalmasan
kezeli. Ezen adatokhoz kizárólag az adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akik
feladatának ellátásához ez elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelő továbbá megfelelő
technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja mind a papír alapú, mind az
elektronikusan tárolt adatok integritását, sérthetetlenségét, A kezelt adatokhoz illetéktelen
személyek nem férhetnek hozzá.
9.) Anonimizált adatkezelés
Az adatkezelő a nyereményjátékokkal kapcsolatosan rögzített személyes adatok
vonatkozásában, statisztikák készítése céljából, anonimizált módon, kezelheti a játékra
jelentkező személyek település szintű lakcímadatait (településnév). Ezen adatkezelés

Oldal 6 / 7
azonban a vonatkozó jogszabályok alapján már nem minősül személyes adatkezelésnek,
mivel anonim módon történik, tehát az e körben kezelt adatok érintettekkel való kapcsolatba
hozhatósága véglegesen és vissza nem állítható módon megszűnik.
10.) Az adatvédelmi incidensek kezelése
Az adatkezelő az adatvédelmi incidenseket a vonatkozó jogszabályoknak (GDPR, Info tv.)
megfelelően kezeli.
Az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatosan bejelentés tehető személyesen az
adatkezelőnél, vagy az adatkezelő e-mailcímén keresztül.
Az adatkezelő a bejelentett, vagy az egyéb módon tudomására jutott adatvédelmi
incidenseket a lehető legrövidebb határidőn belül kivizsgálja és ennek eredményéről az
érintettet tájékoztatja.
Az adatkezelő a bejelentést, vagy egyéb módon tudomására jutott adatvédelmi incidenst
haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti a NAIH részére. Ez alól kivételt
képeznek azok az esetek, amikor az incidens nem járt kockázattal természetes személy
jogára és szabadságára nézve. Amennyiben az incidens egyéb módon jutott az adatkezelő
tudomására és valószínűsíthető, hogy az érintett jogaira és szabadságaira nézve magas
kockázattal jár, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.
Az adatkezelő az incidensekről a törvényi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezet,
melyben szereplő adatokat 5 évig őrzi. Az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos
nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: Az érintett személyek adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, az
adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, az adatvédelmi incidens orvoslására megtett
intézkedéseket, az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
11.) Az érintett jogai
Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettnek joga van a számára tökéletesen érthető nyelven
történő és megfelelő nyelvezetű tájékoztatáshoz az adatkezelés lényeges körülményeiről,
lehetőleg már az adatkezelés megkezdése előtt, vagy az első lehetséges időpontban.
Adatok helyesbítésének kérése: az érintettnek joga van ahhoz, hogy jelezze a kezelt
adatok pontatlanok és kérheti azok helyesbítését.
Hozzáféréshez való jog: az érintett kérheti az adatkezelő tájékoztatását a rá vonatkozó
adatok kezeléséről.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintettnek lehetősége van arra, hogy
bizonyos feltételek fennállása esetén kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.
Ilyen lehet például egy jogvitás helyzet.
Törléshez való jog: az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelés folyamán bármikor
kérje személyes adatainak törlését. Ha az adatkezelés során harmadik személy(ek) is
hozzáfértek az adatokhoz, vagy az adatokat nyilvánosságra hozták, akkor az adatkezelőnek
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatok minden adattárból eltűnjenek. A
törléshez való jog azonban nem érintheti azon adatkezeléseket, melyek esetében az
adatkezelőnek jogszabályból eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében kötelezően
tárolnia kell az érintett adatait. (Pl.: az érintett által kezdeményezett, és az adatkezelő által
nyújtott szolgáltatással kapcsolatosan kiállított, az érintett nevét tartalmazó számviteli
bizonylat.)

Oldal 7 / 7
Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti azt is, hogy személyes adatait az
adatkezelő általánosan használt, géppel olvasható formátumban (pl: excel, word, pdf.)
részére átadja.
Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult továbbá arra, hogy személyes adatainak
valamely konkrét kezelése ellen bármikor tiltakozzon. (Jellemzően akkor, ha nem adta
hozzájárulását valamely adatkezeléshez.)
12.) Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a nyereményjátékra jelentkezőknek, vagy a nyereményjáték nyerteseinek
(adatkezelés érintettjének) a személyes adataik kezelésével kapcsolatban panasza merül fel,
célszerű azt elsődlegesen az adatkezelő felé jelezniük az ügy mihamarabbi békés úton
történő rendezése érdekében.
Emellett az adatkezelés érintettjének joga van arra, hogy amennyiben az adatkezelést
sérelmesnek tartja – különös tekintettel a GDPR szabályainak megszegése esetén – panaszt
tegyen az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.
Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 Telefon: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap:https://naih.hu/
Továbbá, ha az adatkezelés érintettje az adatvédelmi felügyeleti hatóság rá vonatkozó
intézkedését tartja sérelmesnek, úgy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra. Az ezzel
kapcsolatos bírósági eljárást az adatkezelő székhelye szerinti Tatabányai Járásbíróságnál
kell kezdeményezni.

Tatabánya, 2018. 06. 07.

Turul Média Kft. ügyvezető

ÁSZF