Lejátszás LejátszásForrás DJ - Dj Marák

Forrás DJ

Általános játékszabályzat

Amennyiben külön, az adott játékra vonatkozó Játékszabályzat másképp nem rendelkezik a Forrás Rádió valamennyi felületén, rádiós műsorában indított nyereményjátékokra (A továbbiakban:Játék) a következők vonatkoznak:

Szervező: Turul Média Kft. Tatabánya, Stúdium tér 1. Adószám: 11189208-2-11. A Játék során a Forrás Rádió adott felületén feltett kérdésre / feladványra / felhívásra kell választ adni a megadott (elhangzott vagy leírt) feltételek szerint. Az ismertetett nyereményt / nyereményeket a megadott feltételek szerinti nyertes nyeri meg. Amennyiben a kérdés / feladvány / felhívás mellett a megfejtések beküldésére vonatkozó határidő is szerepel és a határidőig nem érkezik helyes megfejtés, akkor a Nyertes az a Játékos, akinek válasza legközelebb áll a helyes megfejtéshez. Részvételi feltételek: a Játékban az a Játékos vehet részt, aki:

  • 18. életévét betöltött, cselekvőképes és rendelkezik érvényes személyazonosságot igazoló okirattal.
  • a játék során megadott megfejtést / tippet és adatait a megadott címre, telefonszámra, stb. elküldte, vagy az adott felületen közzétett felhívás alapján telefonon jelentkezett.
  • a tipp beküldésével / telefonos jelentkezéssel elfogadja a Játékszabályzato(ka)t és önkéntes beleegyezését adja adatai kezeléséhez

A Játékban minden Játékos a valóságnak megfelelő személyes adatokat adhat meg.

Érvényes és megegyező tippek esetén a sorsoláskor húzott megfejtő a Nyertes.

A nyereményt mindig az aktuális kiírásban (posztban, adásban) ismertetjük. A Nyertes(eke)t értesítjük, legkésőbb a Nyertes(ek) kiválasztását követő munkanap 18 óráig.

A nyeremény átvételéhez szükséges információkat a Nyertes(ek) részére a műsorvezető a nyeremény kihirdetése után közvetlenül szóban biztosítja, vagy egyéb nyeremény esetén írásban tájékoztatjuk a megadott elérhetőségeken.

Általános rendelkezések

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a tipp megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

A nyeremény készpénzre nem váltható, kizárólag a játék feltételei szerint váltható be, melyeket az adott játék során a műsorvezető szóban, egyéb felületeken történő játék során a kiírás az adott felületen a szervező tájékoztat. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik.

Az Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatvédelem

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítsa és értesítse.

Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény átadását megelőzően – személyazonosító igazolvány alapján – leellenőrizze.

A Játékos(ok) a tipp megküldésével / telefonos jelentkezéssel / a játékra való jelentkezéssel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező a Nyeremény(ek) átvételét követő 2. naptári hónap végéig kezeli a Játékos(ok) Játék során megadott adatait.Az adatkezelés a Forrás Rádió honlapján megtalálható
Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt határidők szerint történik.

Kizárt személyek

A Játékot a Turul Média Kft. szervezi. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a nyereményt felajánló Partner munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 685. § b) pont szerint.

Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására.

ÁSZF