fbpx
Menü Bezárás

Adatvédelmi nyilatkozat

1.

Az adatkezelő tájékoztatása

Az adatkezelő a TURUL MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság, a www.forrasradio.hu weblapon a játék részvételéhez feliratkozott és regisztrált felhasználók adatait, az alábbiak szerint jogosult kezelni, a játékosok beleegyezésével.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja a játék keretében regisztrálni kívánó személyeket (a továbbiakban: játékos) a honlap általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A játékos ugyanakkor jelen nyilatkozat elfogadásával az adatkezelőnek hozzájárulását adja az adatkezeléshez, jelen nyilatkozatban foglaltak szerint.

Az adatkezelés kizárólag a játék keretében feliratkozott (regisztrált) játékosokra vonatkozik, mely a regisztráció során keletkezik. Az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) szabályozza.

Az adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

2.

Az adatkezelőre / adatfeldolgozóra vonatkozó adatok

Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelő:

TURUL MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 11-09-003200, adószám: 11189208-2-11, képviseli: Molnár József ügyvezető) 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.  szám alatti gazdálkodó szervezet. Az adatkezelő a jelen weblap üzemeltetője és tulajdonosa.

Jelen honlapon, a játékra történő regisztrációval a játékos elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő által kezelt adatok megadása önkéntes. Az adatkezelő, az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

3.

A személyes adatok jogalapja

A játékos a hozzájárulását az adatkezeléshez a regisztráció kitöltésével és jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával adja meg. A személyes adatok kezelésére így az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló személyek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A játékos a személyes adatok megadásával (a regisztráció során) magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzat tartalmát és hozzájárul azokhoz a jelen szabályzatban foglalt adatkezelésekhez is, amelyek nem törvényi felhatalmazáson alapulnak.

4.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelő, a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.

A regisztráció során a regisztrálni, így a játékban részt venni kívánó személyeknek kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

  • név
  • telefonszám
  • e-mail cím
  • település

A regisztráció során a játékos az adatainak megadásakor elfogadja, hogy e körben korlátozott információt nyújt magáról, amely információnak, időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie.

5.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a játékban való részvételhez szükséges azonosító adatok megléte. Az adatkezelő a játékos által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kezeli és tárolja. Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat jelen szabályzatban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Harmadik személynek azokat nem továbbítja. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

6.

A játékos adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatása, az adatok törlése és helyesbítése.

A játékos tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint saját maga elvégezheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. A játékos tájékoztatásra irányuló kérelmét az adatkezelőnek juttathatja el. Ha a játékos valamely személyes adatának helyesbítésére vagy törlésére az e-mailes Szolgáltatás útján nincsen mód, azt az adatkezelőtől kérheti a fentebb megadott e-mailcímen. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az adatokat törlődnek.

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül elektronikus levélben adja meg. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a játékos az adott évben ilyen tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését előzetes költségtérítéshez kötheti.

7.

A játékos személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tiltakozási joga és igényérvényesítési lehetőségei

A játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok felhasználása jogszabályba ütközik, vagy az adatkezelő az adatokat nem a jelen szabályzatban meghatározott módon kezeli. 

A játékos a tiltakozását az adatkezelőnek juttathatja el a fenti e-mialcímre. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt elektronikus levélben tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Adatkezelő az adatkezelést megszünteti. Az Adatkezelő a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A játékos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat az adatkezelőhöz a fenti elérhetőségeken keresztül. Amennyiben a játékos az adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – bírósághoz fordulhat.

8.

Az adatok védelme

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a játékosok által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, 24 órás őrzéssel védett, szerveren tárolja.

9.

Blogértesítések/Hírlevelek

Az adatkezelő a játékos által megadott személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, nem adja meg, azt semmilyen fórumon nem teszi közzé.

10.

Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A játékos egy pipával fogadja el a nyilatkozatot

A pipa melletti mondat ez legyen: Az adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam, annak tartalmát megértettem. Elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a fentebb meghatározott módon és körben az adatkezelő a megadott adataimat kezelje.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE